Top


جدول زیر برای راهنمایی دوچرخه سواران عزیز جهت انتخاب سایز تنه دوچرخه مورد نظر بر اساس طول قدشان تهیه شده :